ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
4
4
8
1
อนุบาล 3
5
3
8
1
รวม อนุบาล
9
7
16
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
12
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
14
11
25
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
11
9
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
11
6
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
8
12
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
4
11
15
1
รวมประถม
56
61
117
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
16
7
23
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
15
17
32
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
13
20
33
1
รวมมัธยมต้น
44
44
88
3
รวมทั้งหมด
109
111
221
11
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

 

แชร์สู่ภายนอก