คณะกรรมการสถานศึกษา


นายอุดม ฟูเจริญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายไตรพิทักษ์ รักแม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจารึก ลึกมณี
กรรมกาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวนาตยา รู้การ
กรรมการผู้ปกครอง

นางเพียรสันต์ ด่านชัย
กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน

นางสาวจันทร์สม ศรีกันชัย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูประพัฒน์ภูมิรัช
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นางสาวมารยาท จุฬากุล
ผู้แทนครู

นายฉัตรพล นันทะเสน
กรรมการและเลขานุการ


แชร์สู่ภายนอก