ทำเนียบบุคลากร


นางพวงทอง สุทธศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา แสนชันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสำราญ เอี่ยวเฮ็ง
ครูชำนาญการ

นางพิสมัย ไชยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมารยาท จุฬากุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิลาสินี  วรรณสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรวัฒน์ เงินท็อก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพิน อินทะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา เสมอใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารยา พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุติธรรม ธรรมโม
ครูชำนาญการ

นางจันทร์เพ็ฐ สุยะสืบ
พนักงานราชการ

นางสาวกัลยา ปิ่นตาบูล
ครูธุรการ

นางสาวยลดา อุตมะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววนิดา   ยะนันท์
ครูพี่เลี้ยง

นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นายเดชาธร ขันยอด
ครูอัตราจ้าง

นายอุเทน ปัญญาดี
นักการภารโรง

นางสาวศิรินยา กากูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุมินตรา หินคง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์