ทำเนียบบุคลากร


นางพวงทอง สุทธศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิลาสินี  วรรณสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรวัฒน์ เงินท็อก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมารยาท จุฬากุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพิน อินทะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา เสมอใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารยา พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสภา รังษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุชรี ไชยเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยลดา อุตมะ
ครูอัตราจ้าง

นางจันทร์เพ็ฐ สุยะสืบ
พนักงานราชการ

นางสาววนิดา   ยะนันท์
ครูพี่เลี้ยง

นางบุศรินทร์ มาภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นายรังสรรค์ เรือนสิทธิ์
นักการภารโรง


แชร์สู่ภายนอก