ทำเนียบบุคลากร


นางพวงทอง สุทธศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา แสนชันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสำราญ เอี่ยวเฮ็ง
ครูชำนาญการ

นางพิสมัย ไชยเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมารยาท จุฬากุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิลาสินี  วรรณสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารมณ์ สุขจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรวัฒน์ เงินท็อก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพิน อินทะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวนีย์ อุตมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา เสมอใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารยา พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุติธรรม ธรรมโม
ครูชำนาญการ

นางนุชรี ไชยเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุศรินทร์ มาภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ฐ สุยะสืบ
พนักงานราชการ

นางสาวกัลยา ปิ่นตาบูล
ครูธุรการ

นางสาวยลดา อุตมะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววนิดา   ยะนันท์
ครูพี่เลี้ยง

นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธีรตา ศรีผโลทัยกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวจิตติมา เขื่อนแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์


แชร์สู่ภายนอก