ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2500

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2502 ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

พ.ศ.2520 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา2539 ได้รับอนุญาตให้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประกันคุณภาพการศึกษาและเป็น โรงเรียนยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โรงเรียนขึ้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4

วันที่ 16 มีนาคม 2550 ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

วันที่ 3 มีนาคม 2552 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน รุ่นที่ 2 จากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 มกราคม 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ( SBM )

วันที่ 2 มิถุนายน 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพระราชทาน (เฉลิมพระเกียรติ 37– 38 )

ปัจจุบันอาคารดังกล่าวใช้สำหรับกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและที่ประชุมจนถึงปัจจุบัน

แชร์สู่ภายนอก