บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเทิง และโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

วิทยาลัยการอาชีพเทิง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านทักษะวิชาชีพ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกัน ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน
ลงนาม ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD