ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง EIT

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำองค์กร และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อประชุมนัดหมายและทำความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม EIT ของโครงการโรงเรียนสุจริต

Post Author: KRUMATE