อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ทางโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ได้มีการจัดอบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
การใช้รูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง เวลา 16.00 น. จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉัตรพล นันทะเสน เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีหัวข้อในการอบรม ดังต่อไปนี้
1. การลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ บรรยายโดย ภญ.วิกานดา โสภาษี เภสัชกรปฏิบัติการ
2. การใช้ยาปฏิชีวะอย่างสมเหตุผล บรรยายโดย ภญ.จิรัชญา วรรณสอน เภสัชกรปฏิบัติการ
3. การป้องกันข่าวปลอม (Fakenews) บรรยายโดย ภญ.กีฬารักษ์ ใจกล้า เภสัชกร
4. ความรู้เรื่องกัญชา บรรยายโดย ภญ.สัภยา ไชยราช เภสัชกรปฏิบัติการ
5. สอนการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม บรรยายโดยน.ส.รัตนประภา สายปัญญา เจ้าพนักงานเภสัชกรปฏิบัติงาน
การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ถุงแดง)

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD