ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ทางโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งนำโดยนางนงคราญ ชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางฉันทนา กองมงคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายมนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ได้มาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละด้าน ได้แก่ด้านการกำหนดนโยบายหารบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารการจัดการทั่วไปของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรักษาวินัยคุณธรรม และจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยกรรมการได้ตรวจหลักฐานร่องรอย สังเกต สัมภาษณ์ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่โดยรอบ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD