ประเมินห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 3 มีนาคม 2564
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา จากคณะกรรมการของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลต้า
ตามเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และด้านคุณภาพนักเรียน

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD