โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
ระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกาาตำบลต้า อำเอขุนตาล
ณ หอประชุมศิษย์อนุสรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
เรื่อง Google For Education
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD