รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน 80.75 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
แชร์สู่ภายนอก

Post Author: TATALAD